HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


  

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : การคุ้มครองทั่วไป | บทความกฎหมายแรงงาน ที่ Law.SiamHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : การคุ้มครองทั่วไป
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : การคุ้มครองทั่วไป

อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายอื่น
มาตรา๗การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่นลูกจ้างซึ่งได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว
บางกรณีอาจได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่นด้วยหากไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้เกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งว่าลูกจ้างจะยังมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายอื่นอีกหรือ
ไม่บทบัญญัติข้างต้นนอกจากจะรับรองการได้รับสิทธิประโยชน์
ที่ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายทุกฉบับแล้วยังปิดปากมิให้ผู้มีหน้าที่ต้องให้สิทธิหรือจ่ายประโยชน์แก่ลูกจ้าง ยกการได้รับสิทธิหรือ
ประโยชน์ตามกฎหมายอีกฉบับขึ้นอ้างเพื่อไม่ไห้สิทธิหรือประโยชน์หรือให้สิทธิหรือประโยชน์น้อยลงด้วยทนายความคดีแรงงาน
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทานิติศาสตร์ เพื่อมีอำนาจฟ้องคดีหรือ
แก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายและเมื่อกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมแจ้งให้ศาลทราบแล้วก็ให้มีอำนาจกระทำการได้จนคดีถึงที่สุด โดยปกติ การฟ้องคดีแรงงานในฐานะเป็นโจทก์หรือการต่อสู้คดีแรงงานในฐานะเป็นจำเลยลูกจ้างหรือนายจ้างอานไปฟ้องหรือต่อสู้คด
ีด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องว่าจ้างทนายความหรือมีทนายความช่วยเหลือแต่ในคดีที่มีข้อเท็จจริงซับซ้อนหรือข้อกฎหมาย
ที่เป็นประเด็นแห่งคดีหลายข้อหากมีผู้ช่วยเหลือในทำนองเดียวกับทนายความก็จะช่วยให้การพิจารณาคดีได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน
และมีข้อกฎหมายชัดแจ้งประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาลนายจ้างมีฐานะทางเศรษฐกิจพอจ้างทนายความได้เองหรือ
มีทนายความประจำอยู่แล้วแต่ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์พอที่จะว่าจ้างทนายความได้จึงต้องจัด
ให้มีทนายความไว้ช่วยเหลือลูกจ้าง ในการฟ้องหรือแก้ต่างคดีตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างอาจขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นทนายความในคดีที่ลูกจ้างฟ้องหรือลูกจ้างถูกฟ้องได้ไม่ว่าคดีเรื่องนั้นจะเป็นคดีที่พิพาท
กันตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่น แต่ต้องเป็นคดีแรงงานหรือคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานเท่านั้น
ดอกเบี้ยและเงินเพิ่มมาตรา ๙ ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๗๐หรือค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘
ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระ
หว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
เมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกำหนดคืนหรือจ่ายให้นายจ้างเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้าง
จ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองและได้นำเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างนายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแต่วัน
ที่นายจ้างนำเงินนั้นไปมอบไว้กฎมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างหลายประเภท
เงินบางประเภทมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีพของลูกจ้างและครอบครัว เช่น ค่าจ้าง เป็นต้น หากนายจ้างจ่ายช้ากว่า
กำหนดหรือไม่ยอมจ่ายให้โดยดีต้องให้ลูกจ้างฟ้องเรียกร้องเอา
ย่อมทำให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากจึงต้องมีมาตรการกำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดเพิ่มขึ้นกรณี
จ่ายเงินดังกล่าวผิดกำหนดเวลาและให้รับผิดเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกรณีจงใจไม่จ่ายเงินนั้นเพื่อป้องปรามมิให้นายจ้างจ่ายเงินแก่
ลูกจ้างผิดกำหนดเวลาโดยบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนายจ้างจึงต้อง ๑. เสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
๒. เสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้าง เมื่อพ้นกำหนดเวลา ๗ วันนับแต่วันที่ถึงกำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ ๑ ทุกระยะเวลา ๗ วัน
ตามเจตนารมณ์ นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แต่ถ้าจงใจผิดนัดก็ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๙
วรรคสอง เงินที่จะต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มดังกล่าวได้แก่เงินกังต่อไปนี้ คือ
๑. เงินประกันที่ต้องคืนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
๒. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา คำทกงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ต้องจ่ายตามมาตรา ๗๐
๓. ค่าชดเชยที่ต้องจ่ายตามมาตรา ๑๑๘
๔. ค่าชดเชยพิเศษที่ต้องจ่ายตามมาตรา ๑๒๐ ถึง มาตรา ๑๒๒
การเรียกเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้างเป็นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างตลอดมา
เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในเรื่องนี้จึงต้องมีบทบัญญัติห้ามการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหาย
ในการทำงานจากลูกจ้างทั่วไป คงเรียกได้เฉพาะลูกจ้างที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกำหนด ซึ่งประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหาย
ในการทำงานจากลูกจ้าง ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจ้างที่ทำงานดังต่อไปนี้ได้ไม่เกิน
๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับอยู่ในวันที่นายจ้างรับเงินประกัน
คือ สำหรับเงินประกันที่นายจ้างได้เรียกหรือรับไว้ก่อนวันใช้บังคับกฎหมาย (๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑) กฎหมายมิได้กำหนดให้คืน
แต่การยึดถือเงินดังกล่าวไว้จะทำให้ลูกจ้างและบุคคลทั่วไปมีความรู้สึกในทางลบแก่นายจ้าง
นายจ้างจึงควรคืนเงินประกันทั้งหมดแก่ลูกจ้าง นายจ้างที่ฝ่าฝืนมาตรานี้มีความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๔๔
และลูกจ้างฟ้องเรียกเงินประกันและดอกเบี้ยจากนายจ้างได้ การเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใด
จากฝ่ายลูกจ้างเด็ก (จากเด็กที่เป็นลูกจ้างบิดามารดา หรือญาติของเด็ก) เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ วรรคสอง
มีความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๔๔บุริมสิทธิมาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากการไม่ชำระค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา คำทำงานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่นายจ้างมีหนี้ที่จะต้องชดใช้แก่เจ้าหนี้มากรายการบังคับคดีเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาย่อมต้องนำทรัพย์สิน
ของนายจ้างมาเฉลี่ยกันระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นเจ้าหนี้ด้วยให้ได้รับชำระหนี้
ก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยไม่ต้องนำหนี้ที่นายจ้างต้องชำระแก่ลูกจ้างไปเฉลี่ยกับหนี้ของเจ้าหนี้สามัญอื่น
บทบัญญัติดังกล่าวจึงกำหนดให้หนี้ที่เกิดจากการไม่ชำระเงินดังกล่าวเป็นหนี้บุริมสิทธิสามัญในลำดับเดียว
กับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๕๗บุริมสิทธิในเงินที่ลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างนั้น ให้ใช้สำหรับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา คำทำงานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ และเงินอื่นใดที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
เพื่อการงานที่ได้ทำให้ นับถอยหลังขึ้นไปสี่เดือน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ต่อลูกจ้างคนหนึ่งความรับผิดของผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วง มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง
ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม


เข้าชม : 10039


กฎหมายแรงงาน 5 อันดับล่าสุด

      หลักประกันการทำงาน 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 4 / ก.ค. / 2553