HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


  

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง | บทความกฎหมายแรงงาน ที่ Law.SiamHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
๑. การยื่นและแจ้งแบบรายการ นายจ้างมีหน้าที่ ๑.๑ ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตน อัตราค่าจ้างและข้อความอื่นตามแบบที่เลขาธิการสำนักงานประกันสัมคมกำหนด (แบบ สปส.๑ - ๐๒) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่อยู่ในข่ายบังคับ
๒ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (มาตรา ๔๔)
๓ ยื่นขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมที่สูญหายถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ภายใน ๑๕ วันนับแต่ทราบการสูญหาย ฯลฯ นั้น (มาตรา ๔๕)๒. การหักและส่งเงินสมทบ นายจ้างมีหน้าที่หักค่าจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างตามอัตรา ดังนี้
๑.๕% ของค่าจ้าง (ที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๖๕๐ บาท และไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน) โดยเริ่มหักค่าจ้างสำหรับการทำงานตั้งแต่วันที่ตกอยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายนี้เพื่อการประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน และการคลอดบุตรไม่เกิน ๔.๕ % ของค่าจ้าง (ที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๖๕๐ บาท และไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน) เพื่อการประกันการสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ไม่เกิน ๙.๕ % ของค่าจ้าง (ที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๖๕๐ บาท และใช้เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน) เมื่อมีการประกันการว่างงาน (ยังไม่มีกฎหมายกำหนดวันเริ่ม)ในกรณีที่นายจ้างได้จัดสวัสดิการให้ลูกจ้างก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ถ้าสวัสดิการนั้นมีกรณีใดที่จ่ายในอัตราสูงกว่าประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายนี้ นายจ้างมีสิทธิขอส่วนลดอัตราเงินสมทบจากอัตราดังกล่าวข้างต้นได้ เมื่อนำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่กำหนดสวัสดิการเช่นนั้นไปแสดงต่อคณะกรรมการประกันสังคม (มาตรา ๕๕) คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๕/๒๕๓๕ การพิจารณาว่านายจ้างจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างในกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานมีการจ่ายในอัตราสูงกว่าประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือไม่ จะต้องพิจารณาโครงสร้างอัตราเงินเดือนของลูกจ้างทั้งระบบ
มิใช่พิจารณาแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อพิจารณาโครงสร้างอัตราเงินเดือนของลูกจ้างทั้งระบบแล้ว สวัสดิการนายจ้างจัดให้ลูกจ้างในกรณีการตายอันมิใช่เนื่องการทำงานนั้น มีการจ่ายในอัตราสูงกว่าประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ นายจ้างจึงมีสิทธิขอลดส่วนอัตราเงินสมทบสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีตายได้ในอัตราร้อยละ ๐.๐๖๒.๒ ออกเงินสมทบของนายจ้างในจำนวนเดียวกับที่หักไว้จากลูกจ้างตาม
นำส่งเงินสมทบส่วนที่หักจากลูกจ้างตาม ๒.๑ และส่วนที่นายจ้างออกสมทบตาม ๒.๒ ให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่หักค่าจ้างไว้พร้อมยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำหนด (มาตรา ๔๗)
หากไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างหรือส่วนที่หักจากค่าจ้างหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในกำหนดเวลา นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่ม ๒ % ต่อเดือนของเงินยังที่มิได้นำส่งหรือส่งไม่ครบจำนวนนั้น นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่ง (มาตรา ๔๙)
๓. การจัด / เก็บทะเบียนผู้ประกันตน นายจ้างต้อง
๓.๑ จัดให้มีทะเบียนผู้ประกันตน ตามแบบที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำหนด
๓.๒ เก็บรักษาทะเบียนผู้ประกันตนไว้ ณ สถานที่ทำงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมตรวจได้ (มาตรา ๘๔)
๔. การอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ สอบถาม ค้น เรียก ยึด หรืออายัดทรัพย์ในสถานประกอบการ (มาตรา ๘๐ , ๘๑) ๕. การกรอกและส่งแบบสำรวจ นายจ้างต้อง
๕.๑ กรอกแบบรายการในแบบสำรวจปัญหาและข้อมูลด้านแรงงานทุกข้อตามความเป็นจริงง
๕.๒ ส่งแบบสำรวจที่ได้กรอกรายการแล้วคืนภายในเวลาที่กำหนด (มาตรา ๓๑)    


เข้าชม : 12584


กฎหมายแรงงาน 5 อันดับล่าสุด

      หลักประกันการทำงาน 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 4 / ก.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 4 / ก.ค. / 2553